Schools cross swords

Eighteen schools from across the country take part in the Vodacom Interschool national challenge at Klipspruit, Soweto, for the next four days .

Eighteen schools from across the country take part in the Vodacom Interschool national challenge at Klipspruit, Soweto, for the next four days .

Today's fixtures:Field 1: St Mary's v Rosina Sedibane; Luckhoff v SA van Wyk; Sinethemba v Mary's; Dr Cingo v Luckhoff; Langberg v Hudson Nsanwisi; Umqhele v Sinethamba.

Field 2: Umqhele v Harmony; Cingo v Khaiso; Ntsanwisi v Mehlokazulu; Nyamande v Umqhele; Seiphemelo v van Wyk; Brooknek v Mehlokazulu; Van Wyk v Rubusana; Nyamande v Sinethamba; Zacheus Malaza v Brooknek; Langberg v Sport School; Sedibane v Harmony; Sport School v Malaza; Harmony v Mary's; Sephemelo v Cingo; Rubusana v Sephemelo; Khaiso v Rubusana; Sedibane v Nyamande, Ntsanwisi v Khaiso - Meshack Khotha

X