Looking for a push in the wrong direction

Matome - alias "Santana" - le mosadi ba kokotelwa ke motho ka 3 o' clock ya bosego.

Matome - alias "Santana" - le mosadi ba kokotelwa ke motho ka 3 o' clock ya bosego.

Matome: Ke mang bosego bo?

Monna wa letagwa: Ke nna Mgababa ... ke kgopela push.

Matome: O gopola hore ke tswe mo dipuleng tse ke tlo phushana le wena, wa gafa ne?

Mogatsa Santana: Ke mang papa?

Matome: Ke letagwa shili lona mo, le kgopela gore ke le pushe?

Mma Santana: O reng o sa mo pushe? ... o lebala ka pela, maloba mo ne re stakile ra phushiwa le rona.

Matome: O nepile mogatsaka ere ke yo thusa monna o wa Modimo ... raincoat yaka e kae?

Mma Santana: Ka mo morago ga lebati papa.

Matome: Hallo, hallo o sa nyaka go phushiwa?

Mgababa: Please!

Matome: omokae mo mafifing a?

Mgababa: Mo moswinking.

Matome: Voetsek you @#$$@#%%^ o ntsosa bosego bo gore ke o phushe mo moswinking?

l Roughly translated, a drunkard named Mgababa wakes Matome on a rainy night because he desperately needs some push.

To Matome's annoyance it turns out that Mgababa needs to be pushed on a swing at a nearby park.

Ke mathata fela!

X